EU fondovi u poljoprivredi : solarne elektrane – “ključ u ruke”

Nakon uspješne prijave projekata na operaciju 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije« na kojoj smo prijavili 12 projekata sa 14 fotonaponskih elektrana od kojih su sve dobile pozitivnu odluku, što samo po sebi govori o našoj stručnosti i uspješnosti, sada slijedi ponovni natječaj za operaciju 4.1.3. i 4.2.2. Korištenje obnovljivih izvora energije u poljoprivredi i poljoprivrednoj industriji.

Operacija 4.1.3.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: u najavi (očekivano vrijeme objave – studeni 2017.)
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Područje: poljoprivreda, obnovljivi izvori energije
Prijavitelji: poljoprivredni gospodarski subjekti
Iznos bespovratnih sredstava: iznos javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Sažetak: Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda. Proizvođačke grupe/organizacije ne mogu biti korisnici u operaciji 4.1.3. Ujedno napominjemo da se povezana društva smatraju jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu.

Operacija 4.2.2.

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Status: u najavi (očekivano vrijeme objave – studeni 2017.)
Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Područje: poljoprivreda, obnovljivi izvori energije
Prijavitelji: gospodarski subjekti registrirani za preradu poljoprivrednih proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava: iznos javne potpore po projektu iznosi 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Sažetak: Korisnici su fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, uključujući početnike, upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Što nudimo?

Cijelu pripremu i provedba projekata za navedeni natječaj po principu „ključ u ruke“, koja se sastoji od sljedećeg:

  • snimanje elektroenergetskih potreba gospodarstva,
  • izrada tehničke i sve ostale potrebne dokumentacije,
  • izrada studije isplativosti,
  • prijave projekta na navedeni natječaj,
  • izgradnja same elektrane i puštanje u pogon.

Kompletan rizik svih faza prijave na navedeni natječaj mi preuzimamo na sebe, tj. za Vas ne postoje nikakvi troškovi. Svoj interes vidimo u dobivanju sredstava iz EU fonda i kasnije same realizacije projekta i izvedbe fotonaponske elektrane. Drugim riječima, u slučaju nedobivanja sredstava iz EU fonda, nemate nikakvih troškova.

Opširnije o našoj ponudi

Ugradnjom fotonaponske elektrane sufinancirane od strane EU, dobivate priliku trajno riješiti trošak električne energije za Vaše gospodarstvo. Fotonaponska elektrana smješta se na krov objekta i dimenzionira se tako da gotovo u potpunosti pokriva Vašu potrebu za električnom energijom.

Naš prijedlog suradnje sastoji se od kompletne realizacije projekta, od faze snimanja i analize energetskih potreba za električnom energijom Vašeg gospodarstva, izrade projekta, prijave projekta na EU fond, osiguravanje sredstava od strane EU fonda za realizaciju projekta, montaže fotonaponske elektrane na krov i spajanja elektrane te puštanje sustava u pogon, sve po principu „ključ u ruke“.

Bitno je napomenuti da navedeni tip projekta sufinanciran od strane EU fonda ima vrlo brzi rok povrata, te nakon toga sva proizvedena električna energija praktički predstavlja prihod za Vaše poljoprivredno gospodarstvo jer nemate više potrebe za električnom energijom iz elektrodistributivne mreže.

Svakom našem projektu pristupamo individualno i prilagođavamo ga individualnim potrebama objekta jer ne postoje dva ista sustava. Naše dosadašnje bogato iskustvo projekata na objektima raznih kompleksnosti i veličina daje nam sigurnost da će svaki projekt biti tehnički izveden besprijekorno, a postotak uspješno prijavljenih projekata na EU fond (100%) daje Vama jamstvo da će sredstva biti uspješno povučena, ukoliko se sa pripremom projekata krene na vrijeme.

Za sve dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte.